Cart 0

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERZENDING EN LEVERING

Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt. In het algemeen worden bestellingen binnen de 2 werkdagen behandeld en verzonden. Na verzending kan het enkele dagen duren eer uw pakket door de koerierdienst wordt afgeleverd op het uw aangegeven afleveradres. i-topia.be is niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering van onze koerierdienst.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal i-topia.be bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van i-topia.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door i-topia.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

PRIVACY & GEGEVENSBEHEER

Indien u een bestelling plaatst bij i-topia.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van i-topia.be. i-topia.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

i-topia.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

i-topia.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan i-topia.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij i-topia.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt i-topia.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
– de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

BESTELLINGSOVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen i-topia.be en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door i-topia.be op haalbaarheid is beoordeeld.

i-topia.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

We helpen u graag met uw bestelling. Neem contact met ons op via: info@i-topia.be of via telefoon +32 473 822 320. We zijn telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 12u tot 18u30.

BETALINGEN, PRIJZEN & PROMOTIES

Betalingen:

Betalingen van de bestellingen kunnen via het beveiligde platform van Paypal, overschrijving of cash bij Afhaling. Overeengekomen overschrijvingen binnen de 10 dagen contant te betaald te worden.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De door i-topia.be geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan i-topia.be of een door i-topia.be aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin i-topia.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht i-topia.be zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan i-topia.be.

Prijzen:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW voor gins, diensten en accessoires en 6% BTW voor tonics.

Promoties:

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt i-topia.be zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden i-topia.be slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van i-topia.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

i-topia.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen
.

WEDSTRIJDREGEMENT

i-topia kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

i-topia kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die(on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van hun prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Wedstrijdprijzen dienen door de winnaar zelf worden afgehaald op de door i-topia opgegeven plaats, datum en tijdstip. De winnaar wordt steeds met zijn prijs gefotografeerd of gefilmd. De winnaar geeft met loutere deelname aan de wedstrijd toestemming aan i-topia om deze digitale opname te gebruiken voor promotionele deeleinden. De winnaar dient zijn prijs binnen 3 maanden na datum van de uitreiking op te halen. Na deze redelijke termijn behoudt i-topia het recht om de prijs te niet te doen en vervalt het recht van de winnaar om aanspraak te maken op de prijs.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene en eventueel specifieke wedstrijdreglement te aanvaarden. i-topia behoudt zich het recht voor om eventuele klachten te onderzoeken en onder toezicht van de intern samengestelde groep op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

Uitslagen en beslissingen van i-topia (en de eventuele wedstrijdjury) kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

i-topia kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van i-topia ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan i-topia niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd aanvaarden onbetwistbaar dat i-topia de toestemming heeft, zonder enige vergoeding, noch enige territoriale beperking of tijdsbeperking publicatie te doen van portret, naam, voornaam en woonplaats van de winnaar, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van i-topia.

i-topia kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

De gegevens die meegedeeld worden door de deelnemer bij zijn registratie, worden opgeslagen in de databank van i-topia. Deze behoudt zich het recht voor om deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor informatieve en commerciële doeleinden. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer hiermee in.

i-topia verbindt zich ertoe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. Deze wedstrijd vindt plaats onder controle van de intern samengestelde groep.

Winnaars van wedstrijden kunnen enkel aanspraak maken op hun prijs volgens de alcohol wetgeving van 31 december 2009. De winnaar dient minimaal 18 jaar te zijn.

UW ORDERS BEKIJKEN

Gelieve in te loggen op uw account. In de tab “Mijn Orders” kan u uw orders bekijken.

Account informatie updaten

Gelieve in te loggen op uw account. In de tab “Mijn Account Informatie” kan u uw gegevens aanpassen.

Kortingscodes / Discount Coupons!

Afhalen op evenement of I-Topia HQ – Gebruik code “no shipping” (= zonder postkosten)

Pick up at event or at I-Topia – Use code “no shipping” (shipping will be deleted from total)

Free shipping
België gratis verzending vanaf €100 – Gebruik code “BEL100

Belgium free Shipping from €100 – Use code “BEL100

Europe free shipping from €200 – Use code “EUR200

World free shipping from €300 – Use code “WOR300

5% Discount + Free shipping
België 5% korting + gratis verzending vanaf €150 – Gebruik code “BEL150

Belgium free Shipping + 5% discount from €150 – Use code “BEL150

Europe free shipping + 5% discount from €250 – Use code “EUR250

World free shipping + 5% discount from €350 – Use code “WOR350

Hoe gebruik ik de code?

Bij afrekenen vul je in het veld Coupon de code in en bevestig die. Verzending en/of korting worden  toegepast op het totaal.

How to use the code?

At check out use the code in the Coupon field and enter. Shipping and/or reduction will be applied.

Bij misbruik van de codes wordt de bestelling geannuleerd. Vergissingen zijn mogelijk dus we sturen eerst een mail 😉

The order will be cancelled if the code is used wrongly. Mistakes are possible so we will contact you first 😉

Views: 309